Privacy and Cookie Policy

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem platformy finne, dostępnej pod adresami: https://finne.pl/, https://finne.cz/, https://finne.sk/, https://finne.hu/, https://finne.com.ro/

§1 DEFINICJE

 • Administrator – REDD Group PSA z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985465, REGON: 388281082, NIP: 5272950847.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, kraju zamieszkania, miejsca pracy (w tym danych pracodawcy, oddziału lub jednostki organizacyjnej), identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Platforma Finne lub Platforma – platforma należąca do Administratora, za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy Administratora działający pod adresami: https://finne.pl/, https://finne.cz/, https://finne.sk/, https://finne.hu/, https://finne.com.ro/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Usługi – usługi świadczone przez Administratora polegające na zapewnieniu dostępu do Platformy Finne za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik –Użytkownik Platformy lub Użytkownik Serwisu.
 • Użytkownik Platformy – osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej (osoba fizyczna), której Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Platformy.
 • Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej (osoba fizyczna) korzystająca z Serwisu.

§ 2 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod następującymi adresami:

 • adres pocztowy – REDD Group PSA z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa,
 • adres poczty elektronicznejodo@finne.pl

§ 3 RODZAJ, CEL ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY

Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem Platformy lub osoba prawną, której Użytkownik Platformy jest upoważnionym przedstawicielem, będącej podstawą korzystania przez Użytkownika Platformy z Platformy Finne:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie, wykonanie i zakończenie zawartej umowy),
  • Okres przetwarzania: okres trwania umowy,
  • Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy (w tym danych dot. oddziału lub jednostki organizacyjnej), dane lokalizacyjne (w tym kraj zamieszkania), dane dotyczące płatności, oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika Platformy w związku z rejestracją konta w Platformie Finne.
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim nie jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy),
  • Okres przetwarzania: do momentu usunięcia danych lub wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia okresu trwania umowy,
  • Zakres przetwarzanych danych: wszelkie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług oraz inne dane przekazywane według uznania Użytkownika Platformy w związku z korzystaniem z Usług przy czym podanie danych jest dobrowolne, zaś zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
  • polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku zawartą umową:
   • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
   • Okres przetwarzania: dane są przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem, który to termin wynosi 3 lata od dnia zakończenia umowy, nie wcześniej jednak niż z upływem ostatniego dnia kalendarzowego, w którym 3-letni okres przedawnienia się zakończy,
   • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwa firmy(w tym danych dot. oddziału lub jednostki organizacyjnej), dane lokalizacyjne (w tym kraj zamieszkania).
  • polegających na prowadzeniu działań marketingowych i handlowych w stosunku do osób, z którymi Administrator zawarł umowę:
   • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
   • Okres przetwarzania: okres trwania umowy zawartej z Administratorem,
   • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy.
  • polegających na badaniu opinii Użytkowników Platformy i prowadzenia komunikacji z Użytkownikami Platformy w celu rozwoju Usług:
   • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
   • Okres przetwarzania: okres trwania umowy zawartej z Administratorem,
   • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy(w tym danych dot. oddziału lub jednostki organizacyjnej), dane lokalizacyjne (w tym kraj zamieszkania), inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług,

PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail w celu nawiązania współpracy:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 3 lat od ostatniej korespondencji pomiędzy Administratorem, a daną osobą,
  • Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, rola w firmie, inne dane dobrowolnie przekazane w treści wiadomości, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skierowania zapytania i uzyskania odpowiedzi od Administratora, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
 • Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail w celu uzyskania odpowiedzi na zapytania, przesyłanie newslettera, przesyłania odpowiedzi w związku z prośbą skierowaną za pośrednictwem formularza kontaktowego:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 3 lat od ostatniej korespondencji pomiędzy Administratorem, a daną osobą,
  • Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto, stanowisko, firma, inne dane dobrowolnie przekazane w treści wiadomości, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skierowania zapytania i uzyskania odpowiedzi od Adinistratora, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
 • Prowadzenie działań marketingowych i handlowych:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 3 lat od ostatniej korespondencji pomiędzy Administratorem, a daną osobą,
  • Zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (w tym danych dot. oddziału lub jednostki organizacyjnej), dane lokalizacyjne (w tym kraj zamieszkania), rola w firmie.

PRZETWARZANIE DANYCH POZOSTAŁYCH OSÓB

 • Prowadzenie działań marketingowych i handlowych w stosunku do osób nie będących klientami Administratora lub przedstawicielami osób prawnych będących klientami Administratora:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody,
  • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane, przy czym podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania treści marketingowych i handlowych od Administratora, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie,
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu profili na mediach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, LinkedIn), w tym prowadzeniu komunikacji z użytkownikami mediów społecznościowych:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  • Okres przetwarzania: do momentu zakończenia aktywności danego użytkownika mediów społecznościowych w mediach społecznościowych Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane.

§ 4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, czyli prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, czyli prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub/oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, czyli prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku danych gromadzonych na kontach użytkowników usunięcie danych polega na ich anonimizacji. Administrator otrzymując żądanie usunięcia danych osobowych każdorazowo weryfikuje zasadność żądania, mając na uwadze wszystkie podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo, Administrator informuje osobę, której dane przetwarza o sposobie rozpoznania żądania. W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych, korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czyli prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo uzyskania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czyli prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5 POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIES W SERWISIE ORAZ PLATFORMIE I CELE, DO KTÓRYCH SĄ WYKORZYSTYWANE

Administrator w Serwisie i na Platformie wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie oraz na Platformie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie lub Platformie.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub przez Platformę podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Platformę. do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie i na Platformie można podzielić również na:

 • Niezbędne cookies – są to pliki przyczyniające się do użyteczności Serwisu lub Platformy poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja w Serwisie i dostęp do bezpiecznych obszarów Serwisu lub Platformy. Serwis lub Platforma nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.
 • Preferencyjne cookies – są to pliki dotyczące preferencji. Umożliwiają one Serwisowi lub Platformie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu lub Platformy, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.
 • Statystyczne cookies – są to pliki cookies pomagające właścicielem Serwisu i Platformy zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,
 • Marketingowe cookies – są to pliki stosowane są w celu śledzenia Użytkowników w Serwisie lub Platformie. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 • Niesklasyfikowanie cookies – są to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIA DANYCH

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem lub Platformą są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle, na ile pozwala na to prawo.
 • Kontrola plików Cookie
  Użytkownik może za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie i Platformie w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może, jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, jak i organizacyjnych.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu lub Platformy.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu lub Platformy w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie.

PLIKI COOKIES SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA PLATFORMIE I SERWISIE

Administrator na Platformie i w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych na Platformie, mogących umieszczać pliki cookies:

 • Google Analytics (Polityka Prywatności Google) – za ich pośrednictwem Administrator weryfikuje Użytkownika, który już wcześniej korzystał z Platformy, obserwuje ruch oraz zachowanie użytkowników na Platformie.
 • Google Ads (Polityka Prywatności Google) – Administrator uzyskuje możliwość śledzenia konwersji – sprzedaży i konwersji z reklam oraz bezpłatnych informacji o usługach.
 • Google Search Control (Polityka Prywatności Google) – ułatwia monitorowanie problemów z serwerem, wczytywanie Platformy oraz odpowiada za bezpieczeństwo.
 • Snitcher (Polityka Snitcher) – Administrator używa Cookies do pomiaru wykorzystywania Platformy w celach biznesowych.
 • Hotjar (Polityka Prywatności Hotjar) – za ich pośrednictwem Administrator weryfikuje Użytkownika, obserwuje ruch oraz zachowanie użytkowników na Stronie.
 • Zoho PageSense (Polityka Prywatności Zoho) – te Cookies używane są do identyfikacji oraz analizy danych osób odwiedzających Platformę.
 • Useberry (Polityka Prywatności Useberry) – te Cookies gwarantują dostęp do wglądu w tzw. heatmapy Użytkowników, nagrania wideo, przepływy użytkowników oraz ich czas odwiedzin na stronie.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

§ 6 RODZAJE GROMADZONYCH W SERWISIE DANYCH NIE BĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

Serwis gromadzi dane o jego użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP.
 • Typ przeglądarki oraz urządzenia.
 • Rozdzielczość ekranu.
 • Przybliżona lokalizacja.
 • Otwierane podstrony serwisu, dane dotyczące aktywności w Serwisie i Platformie
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu.
 • Rodzaj systemu operacyjnego.
 • Adres poprzedniej podstrony.
 • Adres strony odsyłającej.
 • Język przeglądarki.
 • Prędkość łącza internetowego.
 • Dostawca usług internetowych, dane sieci komórkowej.
 • Numer telefonu.

§ 7 DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez osoby korzystające z Usług Administratora oraz pozostałych użytkowników Serwisu jest Administrator.

Administrator może w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych oraz podmiotami, którym powierzamy dane osobowe mogą być podmioty wspierające nas w bieżącej działalności, w tym podmioty uczestniczące w świadczeniu usług, w szczególności mogą to być dostawcy usług psychologicznych, rozwiązań IT, w tym oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji usług, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, jak również inne podmioty, jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, w sytuacji, gdy, którykolwiek z podmiotów, wskazanych powyżej dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Administrator w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, które będą pełniły również rolę administratora danych osobowych.

§ 8 LINKI ZEWNĘTRZNE

W Serwisie – artykułach, postach, ofertach, wpisach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator serwisu nie współpracuje. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§ 9 PROFILOWANIE

Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonywać profilowania Użytkowników Serwisu i Użytkowników Platformy w zakresie w jakim prowadzi działalność marketingową, w stosunku do Użytkowników Platformy – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, zaś w stosunku do Użytkowników Serwisu – w oparciu o wyrażoną zgodę na takie działanie.

§ 10 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym osoby, których dane przetwarza w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje osoby, których dane przetwarza w terminie do 14 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku, w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

Wprowadzone zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Please turn the device