Terms of Service

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej, dostępnej pod adresami: https://finne.pl/, https://finne.cz/, https://finne.sk/, https://finne.hu/, https://finne.com.ro/ (zwanej dalej „Stroną”).

Za pośrednictwem Strony promowane są obiekty biurowe, magazynowe oraz przestrzenie co-workingowe, potencjalnym zainteresowanym najmem takowych powierzchni oraz łączeniem Leadów (jak zdefiniowano poniżej) z najemcami tychże powierzchni. Dodatkowo Strona umożliwia łączenie Leadów z podmiotami, które świadczą usługi Real Estate Services (m.in. firmom sprzątającym, przeprowadzkowym, wykończeniowym)

Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 1. Definicje
  1. Wszelkie definicje i sformułowania użyte poniżej znajdują̨ swoje zastosowanie w niniejszym Regulaminie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu:
   1. Cennik – udostępniana przez Finne informacja o opłatach należnych za świadczone na rzecz Klienta lub RES Usługi Odpłatne, który zostaje wysłany na zapytanie Klienta o Usługi Odpłatne przez Finne przed zawarciem i rozpoczęciem świadczenia Usług Odpłatnych.
   2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, miejsca pracy (w tym danych pracodawcy, oddziału lub jednostki organizacyjnej), identyfikator internetowy lub inna informacja umożliwiająca identyfikacje konkretnej osoby;
   3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej);
   4. Finne – REDD Group PSA z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985465, REGON: 388281082, NIP: 5272950847,
   5. Forma dokumentowa – obejmuje formę pisemną lub wiadomości elektroniczne wyraźnie określające imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
   6. Formularz kontaktowy dla Leadów – formularz wypełniany przez Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem na Portalu, celem przekazania Leadu Klientowi lub RES, umieszczającym dane Ogłoszenie,
   7. Identyfikatory – login i hasło, z których Użytkownik korzysta w celu logowania się na Konto Użytkownika;
   8. Konsument – Użytkownik Platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
   9. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, w którym zapisane są dane Użytkownika;
   10. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub osobę nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Finne świadczy Usługi lub Usługi Odpłatne związane z Ogłoszeniem;
   11. Lead – dane na temat Użytkownika, który wykazał zainteresowanie Ogłoszeniem Klienta, uzyskiwana za pośrednictwem Formularza kontaktowego dla Leadów, i przekazywana Klientowi lub RES,
   12. Materiały – wszelkie treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy, w szczególności dotyczące Ogłoszeń zaciągane z platformy: www2.reddplatform.com;
   13. Materiały Klienta – wszelkie treści należące do Klienta stanowiące podstawę do stworzenia Ogłoszenia zamieszczonego na Platformie, w szczególności znaki towarowe, oznaczenia, logotypy, zdjęcia, plany, referencje.
    1. Ogłoszenie – zbiór informacji dotyczących:
     obiektów biurowych, magazynowych oraz przestrzeni co-workingowych, zawierający przede wszystkim dane o nieruchomości, w tym jej dokładny opis i kontakt do Klienta lub pracownika Finne, który to pracownik umożliwi nawiązanie kontaktu z osobą właściwą do kontaktu dla danej powierzchni, umieszczony na Stronie przez Klienta lub zaciągane z platformy www2.reddplatform.comna podstawie Materiałów Klienta lub zamieszczonych bezpośrednio przez Finne.
   14. Platforma – Serwis, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi lub Usługi Odpłatne,
   15. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępna pod adresem: Strony /privacy-policy;
   16. Przerwa techniczna – przerwa w dostępności do Platformy, związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług;
   17. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
   18. RES – podmiot świadczący usługi Real Estate Services uzyskujące Leada;
   19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1);
   20. Serwis – strony internetowe za pośrednictwem, której Finne umożliwia korzystanie z Platformy, tj. strony https://finne.pl/, https://finne.cz/, https://finne.sk/, https://finne.hu/, https://finne.com.ro/;
   21. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Użytkownika, jak i do Finne, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością;
   22. Strona – odpowiednio Użytkownik, Klient lub Finne;
   23. Strony – Użytkownik/Klient i Finne łącznie;
   24. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Finne a Klientem lub Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu dotycząca korzystania z Usługi lub Usługi Odpłatnej;
   25. Usługa – usługa świadczona przez Finne na podstawie zaakceptowanego Regulaminu polegająca na:
    1. umożliwieniu Użytkownikowi lub Klientowi zamieszczenie Ogłoszenia na Platformie; lub
    2. zamieszczaniu przez Finne Ogłoszeń na Platformie poprzez zaciągnięcie jej z platformy www2.reddplatform.com; lub
    3. przekazywaniu Leadów Klientom w ramach odpowiedzi na Ogłoszenie; lub
    4. przekazywaniu Leadów RES; lub
    5. prowadzeniu Konta Użytkownika;
   26. Usługa Odpłatna – usługi odpłatne określone w Cenniku świadczone przez Finne na podstawie zaakceptowanego Regulaminu obejmujące przede wszystkim umieszczenie i promocje Ogłoszeń;
   27. Usterka – błąd techniczny Platformy uniemożliwiający w pełni korzystanie z funkcjonalności Platformy;
   28. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna:
    1. będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, lub
    2. będąca pracownikiem lub współpracownikiem RES, lub
    3. pozostawiająca swoje dane celem stworzenia Leadu,
     korzystająca z Platformy lub Serwisu w celu realizacji przez Finne Usług lub Usług Odpłatnych, w szczególności posiadająca Konto Użytkownika,
   29. Zgłoszenie – zgłoszenie dokonane przez Użytkownika lub Klienta za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: support@reddplatform.com wskazujące na zaistnienie Usterki Platformy.
 2. Ogólne warunki korzystania z Platformy
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Platformy dostarczanej przez Finne za pośrednictwem Serwisu.
  2. Finne na Platformie udostępnia Użytkownikowi, Klientowi oraz RES niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy i założeniem Konta Użytkownika oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
  3. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika lub Klienta (będących Konsumentami) i Finne tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w Formie dokumentowej pomiędzy Stronami.
  4. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik lub Klient jest osobą pełnoletnią.
  5. Korzystając z Platformy odpowiednio Użytkownik, Klient lub RES potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  6. Z ważnych powodów rozumianych jako potrzeba rozwoju Platformy lub dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych, Finne może modyfikować lub dodawać poszczególne funkcjonalności Platformy.
  7. Finne prowadzi obsługę Użytkowników, Klientów i RES, w tym odpowiada na ich żądania i zapytania w Dni robocze w godzinach od 8.00-17.00.
  8. Zabrania się korzystania z Serwisu i Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającymi zastosowanie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta lub RES w Platformie treści o charakterze bezprawnym. W szczególności, zakazane jest umieszczanie w Platformie materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. Zakazane jest również ingerowanie w integralność treści i formy Platformy lub Serwisu, a ponadto: używanie ich do przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu, wysyłania spamu, ingerowanie lub zakłócanie integralności lub działania Usługi, Usługi Odpłatnej lub zawartych w niej danych osób trzecich i innych użytkowników, podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi, Usługi Odpłatnej lub powiązanych z nią systemów lub sieci, kopiowanie Usługi, Usługi Odpłatnej lub jakąkolwiek jej część, uzyskiwanie dostępu do Usługi lub Usługi Odpłatnej w celu tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług.
 3. Wymogi Techniczne korzystania z Platformy
  1. W celu korzystania z Platformy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik, Klient lub RES musi spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i możliwością wyświetlania interfejsu Serwisu i Platformy,
   2. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnianą przez następujących producentów: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
   3. mieć włączoną obsługę plików cookie oraz włączoną obsługę JavaScript,
   4. mieć wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów,
   5. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w pkt. 3.1. powyżej nie musi wyłączać możliwości korzystania z Platformy, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik, Klient lub RES lub ponosi ryzyko nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dostęp do Platformy
  1. W celu założenia Konta Użytkownika i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio odpowiedniej procedury rejestracji. Zalogowanie do Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie po dokonaniu procedury rejestracyjnej, o której mowa poniżej i utworzeniu Konta Użytkownika.Rejestracja Konta Użytkownika
  2. Osoba zainteresowana rejestracją Konta Użytkownika, czy jako przedstawiciel Klienta lub RES, czy jako osoba zainteresowana Ogłoszeniami, zobowiązana jest do uzupełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie poprzez uzupełnienie danych rejestracyjnych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych, czy danych Klienta w imieniu którego występuje, a następnie odznaczenia odpowiednich zgód wymaganych do założenia Konta Użytkownika, w tym akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. W momencie akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem, a Finne umowy o świadczenie Usług opartej na Regulaminie.
  4. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta Użytkownika są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Korzystając z Serwisu i Platformy, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa. Dokonanie rejestracji jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  5. W trakcie procedury rejestracji Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika. Utworzone hasło powinno posiadać, co najmniej 8 znaków i składać się z: jednej dużej litery, jednej małej litery, cyfry, znaku specjalnego. Finne rekomenduje, aby dla bezpieczeństwa hasło nie zawierało powszechnie używanych słów, w tym imion, nazwisk, inicjałów, dat urodzenia, numerów telefonów, sekwencji znaków odczytywanych z klawiatury. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może go udostępniać osobom trzecim.
  6. Konto Użytkownika jest niezbywalne.
  7. Logowanie Użytkownika do Platformy, po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej, będzie możliwe poprzez wpisanie na stronie logowania danych podanych w czasie rejestracji tj. adres e-mail i ustanowione hasło.
  8. Finne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno wobec innych Użytkowników, Klientów oraz RES, jak i osób trzecich, w przypadku podawania przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.Dalsze postanowienia dotyczące Konta Użytkownika
  9. Finne zapewnia Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu nieprzerwany i bezpieczny dostęp do Platformy, z zastrzeżeniem Przerwy technicznej.
  10. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta Użytkownika, zaś w przypadku takiego udostępnienia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego skutki. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za nieautoryzowany dostęp do Platformy (zawiniony przez Użytkownika), a także za zachowanie poufności swoich identyfikatorów niezbędnych do logowania do Platformy. Finne nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane kradzieżą identyfikatorów, ujawnieniem identyfikatorów lub upoważnieniem do umożliwienia innej osobie dostępu do Usługi i korzystania z niej przy użyciu identyfikatorów.
  11. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta Użytkownika do usunięcia za pomocą funkcjonalności Platformy „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzenie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownika z Finne.
 5. Zasady świadczenia Usług oraz Usług Odpłatnych
  1. Usługi oraz Usługi Odpłatne są świadczone wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Usługi mogą być świadczone za pośrednictwem Konta Użytkownika lub bez założenia Konta Użytkownika. Usługi Odpłatne mogą być świadczone wyłącznie za pośrednictwem Konta Użytkownika.Zasady zamieszczania Ogłoszeń
  2. Ogłoszenia mogą być zamieszczane w Serwisie i Platformie w następujący sposób:
   1. Bezpośrednio przez Finne poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na podstawie Materiałów Klienta zaciągniętych z platformy www2.reddplatform.com; lub
   2. Bezpośrednio przez Finne poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na szczególne życzenie Klienta, według jego wytycznych oraz przekazanych przez niego specyfikacji, a dotyczących istniejących lub planowanych obiektów, lub
   3. Bezpośrednio przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na podstawie Materiałów Klienta.
  3. Ogłoszenia, w tym Materiały Klienta, powinny w sposób precyzyjny opisywać jego przedmiot i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, powierzchni, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją.
  4. Klient publikując Ogłoszenie przekazuje Administratorowi materiały, elementy grafiki lub inne informacje będące jego własnością, w tym znaki towarowe, oznaczenia lub logotypy Klientów (dalej: Materiały Klientów).
  5. Ogłoszenia będą kategoryzowane w następujących kategoriach:
   1. Biura,
   2. Magazyny,
   3. Coworking,
  6. Użytkownik lub Klient może wystąpić do Finne o przeprowadzenie aktualizacji Ogłoszenia. Ogłoszenie może zostać również zaktualizowane samodzielnie przez Finne na podstawie zebranych od Klienta informacji i dodatkowych Materiałów Klienta.
  7. Ogłoszenie może zostać również zaktualizowane lub usunięte przez Finne z Serwisu i Platformy, jeżeli:
   1. Ogłoszenie wprowadza w błąd,
   2. Ogłoszenie nie zawiera podstawowych parametrów,
   3. Ogłoszenie promuje fikcyjne usługi Klienta,
   4. Klient przestał prowadzić działalność gospodarczą, został postawiony w stan upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji.
  8. Ogłoszenie nie może być sprzeczne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  9. Finne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały Klienta oraz Ogłoszenia. Finne nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych).
  10. Z chwilą wprowadzenia Ogłoszenia w serwisie i Platformie odpowiednio Klient lub RES udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów Klientów w tym znaków towarowych, logo, materiałów graficznych Klienta w materiałach informacyjno – promocyjnych, zdjęć, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie, zwielokrotnianie obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na każdym nośniku;
   2. wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
   3. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
   4. rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
   5. modyfikacji, w tym wkomponowania w inne utwory.
  11. Licencja, o której mowa w pkt 5.10. jest udzielona na okres publikacji Ogłoszenia oraz okres 5 lat od dnia ostatniej publikacji Ogłoszenia.
  12. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, w tym bazy danych dostępne na Platformie lub Serwisie, z wyłączeniem Materiałów Klienta, stanowią przedmiot praw wyłącznych Finne. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Autorskie prawa majątkowe do baz danych zawartych na Portalu i Serwisie stanowią przedmiot ochrony zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  13. Zabrania się kopiowania przez Użytkowników lub osoby trzecie jakiegokolwiek Ogłoszenia. Kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, dotyczących Ogłoszenia, w tym samej jego treści jest zabronione. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Serwisie lub Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych platform internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Finne, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych platform internetowych. Finne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez Użytkowników lub osoby trzecie. Finne uprawnione jest natomiast do dochodzenia roszczeń od użytkowników lub osób trzecich z tytułu naruszenia tego zakazu, w tym naruszenia praw autorskich do Ogłoszenia.Zasady świadczenia Usług przekazywania Leadów Klientom
  14. Po opublikowaniu Ogłoszenia, Użytkownik będący zainteresowany Ogłoszeniem dotyczącym obiektów biurowych, magazynowych oraz przestrzeni co-workingowych, posiada możliwość uzupełnienia Formularza kontaktowego dla Użytkowników lub przekazania informacji o zainteresowaniu Ogłoszeniem za pośrednictwem Konta. Po uzupełnieniu Formularza kontaktowego dla Użytkowników lub przekazania informacji o zainteresowaniu Ogłoszeniem za pośrednictwem Konta Finne tworzy dane Leada.
  15. Wysłanie Formularza kontaktowego dla Użytkowników jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Strony przez Użytkownika.
  16. Po stworzeniu Leada, Finne, z zastrzeżeniem pkt 5.17. przekazuje Leada Klientowi:
   1. na adres mailowy Klienta posiadany przez Finne, lub
   2. na Konto Użytkownika, który założył Konto Użytkownika w imieniu Klienta.
  17. W przypadku braku wykupienia przez Klienta promocji Ogłoszenia wchodzącego w skład Usługi Odpłatnej, Klient otrzymuje od Finne zanonimizowane dane Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem. Finne według własnej decyzji (tj. pomimo wykupienia przez Klienta Usług Odpłatnych) może odstąpić od zasady określonej w zadaniu poprzednim przekazując Klientowi pełne dane Leada zainteresowanego jego Ogłoszeniem.
  18. Klient, na zasadach określonych w pkt 5.14 oraz 5.16 – 5.17. informowany jest również o aktywności w zakresie jego Ogłoszenia, w tym w szczególności o zainteresowaniach potencjalnych użytkowników jego Ogłoszeniem.
  19. Usługa udostępnienia i wypełnienia Formularza kontaktowego dla Użytkowników, jak również przekazania Leada Klientowi jest bezpłatna.Zasady świadczenia Usług przekazywania Leadów RES
  20. Po utworzeniu Leada zgodnie z pkt 5.14. Finne może przesłać Leada wybranym przez siebie RES. Użytkownik poprzez wysłanie Formularza kontaktowego dla Użytkowników, wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych kontaktowych do wybranych przez Finne RES.
  21. Wysłanie Formularza kontaktowego dla Użytkowników w zakresie oferty, o której mowa w pkt 5.14. jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Strony przez Użytkownika.
  22. Po stworzeniu Leada, Finne, przekazuje dane Leada na zasadach określonych w pkt. 5.16 – 5.17. Regulaminu.
  23. Usługa udostępnienia i wypełnienia Formularza kontaktowego dla Użytkowników, jak również przekazania Leada RES jest bezpłatna.Zasady świadczenia Usług Odpłatnych
  24. Usługi Odpłatne mogą być świadczone wyłącznie po założeniu przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub RES Konta Użytkownika.
  25. W ramach usług Platformy Finne oferuje Usługi Odpłatne, których szczegółowy zakres oraz ceny zostały określone w Cenniku. Cennik zostaje udostępniony Klientowi lub RES w drodze mailowej przed zawarciem i wykonaniem Usług Odpłatnych. Cennik po jego wysłaniu Klientowi lub RES staje się integralną częścią Regulaminu.
  26. Ceny Usług Odpłatnych podawane w Cenniku są podane w walucie PLN (polskich złotych), chyba że w Cenniku wyraźnie wskazano inną walutę. Ceny Usług Odpłatnych podawane w Cenniku są kwotami netto. Do kwot tych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa według stanu na dzień zamówienia Usługi Odpłatnej.
  27. Usługi Odpłatne są świadczone wyłącznie na rzecz Klientów i RES.
  28. Cennik może być zmieniany przez Finne za uprzednim powiadomieniem Klientów oraz RES poprzez wysłanie informacji o zmianie Cennika na adres mailowy Klienta lub RES. Powiadomienie nastąpi co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zmiany Cennika. Po powiadomieniu o zmianie Cennika Klient lub RES, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia może sprzeciwić się zmianie Cennika poprzez zawiadomienie o tym Finne na adres mailowy: support@reddplatform.com. W przypadku złożenia takiego zawiadomienia przez Klienta lub RES, rozwiązane zostają wszelkie stosunki prawne związane ze świadczeniem przez Finne na rzecz Klienta lub RES Usług Odpłatnych z dniem złożenia takiego oświadczenia. Brak złożenia przez Klienta lub RES zawiadomienia o sprzeciwie co do zmiany Cennika skutkuje przyjęciem nowego Cennika i stosowania go we wszystkich zobowiązaniach pomiędzy Finne a Klientem lub RES.
  29. Płatności za Usługi Odpłatne realizowane są z góry.
  30. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Odpłatnej jest uiszczenie płatności przez Użytkownika.
 6. Dodatkowe zasady dotyczące płatności za Usługi Odpłatne
  1. Płatności za Usługi Odpłatne będą możliwe do wykonania za pośrednictwem udostępnionego w zamówieniu Usług Odpłatnych rachunku bankowego, na który Klient lub Res przesyła Opłaty.
  2. Klienci oraz RES wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podane przez nich na Koncie Użytkownika.
  3. Klienci lub RES zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługi Odpłatne w wysokości i w terminie wskazanym w wystawionej fakturze VAT.
  4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Finne zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług Odpłatnych, w tym usunięcia Ogłoszenia ze Strony.
 7. Aktualizacje, obsługa serwisowa i reklamacje
  1. Finne dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Platforma działały 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych Przerw technicznych (o których powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem); lub (ii) niedostępności spowodowanej okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Finne, w tym między innymi Siłą Wyższą, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, wodą, żywiołami, sporami pracowniczymi lub niedoborami, ograniczeniami mediów, awariami zasilania, eksplozjami, niepokojami społecznymi, rządowymi działaniami, epidemią, niedoborami sprzętu lub dostaw, niedostępnością transportu, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub jakimikolwiek innymi przyczynami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą.
  2. Jeżeli Finne samodzielnie ulepszy lub zaktualizuje Platformę lub Serwis, nowa wersja Platformy lub Serwisu zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Platformy lub Serwisu będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.
  3. Finne zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Platformy lub Serwisu spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, innymi niż aktualizacje Serwisu lub Platformy.
  4. Zastosowanie Przerwy technicznej w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji Platformy lub Serwisu nie stanowi nieprawidłowego wykonywania Usługi lub Usługi Odpłatnej przez Finne.
  5. Finne utrzyma Platformę i Serwis w stanie zapewniającym jej należyte funkcjonowanie.
  6. Zgłoszenia o nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy lub Serwisu powinno zostać skierowane na adres e-mail: support@reddplatform.com oraz zawierać następujące informacje: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; opis zdarzenia; informacja o części Platformy lub Serwisu, w której przypuszczalnie wystąpiła nieprawidłowość; okoliczności wystąpienia nieprawidłowości; inne informacje, które Finne lub Użytkownik mogą̨ uznać za niezbędne do usunięcia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem, że brak którejkolwiek z ww. informacji nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia, jednakże może wydłużyć czas usunięcia nieprawidłowości przez Finne.
  7. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem zobowiązań na podstawie niniejszego Regulaminu, Usług, Usług Odpłatnych oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: support@reddplatform.com lub na adres siedziby Finne. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika lub Klienta lub RES oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub adres e mail, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia; określenie oczekiwań Użytkownika lub Klienta lub RES Użytkownika względem Finne, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony Finne.
  8. Finne rozpatruje reklamację w ciągu 7 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika lub Klienta lub RES, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Finne zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika lub Klienta lub RES o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika lub Klienta lub RES przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  9. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu będą przez Finne rozpatrywane negatywnie.
  10. Odpowiedzialność Finne wobec Użytkowników oraz Klientów oraz RES z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu regulują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 8. Własność intelektualna
  1. Finne oświadcza, że przysługują̨ jej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Platformy oraz Serwisu.
  2. Finne udziela odpowiednio Użytkownikowi lub Klientowi lub RES nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas korzystania z Serwisu lub Platformy lub świadczenia Usług lub Usług Odpłatnych na korzystanie z Platformy oraz Serwisu, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszym Regulaminie bez prawa do udzielania dalszych licencji, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych.
  3. Finne zastrzega sobie wszystkie prawa do Platformy oraz Serwisu nieudzielone Użytkownikom lub Klientom lub RES w sposób wyraźny na mocy Regulaminu. Licencja nie pozwala Użytkownikowi lub Klientowi lub RES w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Platformy lub Seriwsu lub Materiałów, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Platformy lub Seriwsu, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej przysługującej Finne, w tym Platformy, Serwisu i Materiałów, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej przysługującej Finne w bezprawnym celu lub na niekorzyść́ Finne. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Regulaminu.
  4. Platforma, Seriws, Usługi oraz Usługi Odpłatne zawierają treści i technologie opracowane przez Finne lub licencjodawców Finne, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową i innymi prawami. W stosunkach między Stronami Finne jest właścicielem lub licencjobiorcą własności intelektualnej i innych praw własności do nich, w tym między innymi projektu, grafiki, logo, funkcjonalności i związanej z nimi dokumentacji (zwanej dalej „Własnością”). Zabronione jest: kopiowanie, modyfikowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego jakiejkolwiek części Platformy lub Serwisu lub jakichkolwiek Materiałów, wynajmowanie, sprzedawanie, dzierżawienie, rozpowszechnianie, świadczenie lub w inny sposób korzystanie z nich na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
  5. Akceptacja niniejszego regulaminu nie przenosi na Użytkownika ani Klienta ani RES żadnej własności ani żadnej własności intelektualnej strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną wyłącznie przy Finne lub ich odpowiednich właścicielach. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
  6. Nazwy, logo lub znaki towarowe firm zewnętrznych i produktów innych użytkowników mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
 9. Materiały Klienta
  1. Użytkownik działający w imieniu Klienta ponosi pełną odpowiedzialność za treści i Materiały Klienta umieszczone w Platformie lub Serwisie za ich pośrednictwem, w tym za ich jakość i legalność, a także za wszelkie szkody wynikające z takich treści. Udostępniając Materiały Klienta za pośrednictwem Serwisu i Platformy, Użytkownik działający w imieniu Klienta oświadcza i gwarantuje, że:
   1. Klient ma wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do udostępnienia Finne treści,
   2. treści zamieszczane nie są spamem, nie są generowane maszynowo lub losowo i nie zawierają nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu kierowania ruchu do witryn osób trzecich lub zwiększania pozycji w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub dalsze działania niezgodne z prawem (np. wyłudzenie informacji) lub wprowadzanie odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. podszywanie się);
   3. treści zamieszczane nie mają charakteru pornograficznego, nie zawierają gróźb ani podżegania do przemocy oraz nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich;
  2. Nie ograniczając żadnego z powyższych oświadczeń lub gwarancji, Finne zastrzega sobie prawo, do usunięcia wszelkich treści z Platformy lub Serwisu, w całości lub w części, której dotyczy naruszenie, i korzystania z niej, w przypadku gdy zamieszczenie Materiały Klienta lub aktywność Użytkownika działającego w imieniu Klienta narusza niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W razie wystąpienia przez osobę̨ trzecią z roszczeniem dotyczącym treści zamieszczanych przez Użytkownika w imieniu Klienta, Finne niezwłocznie przedstawi Klientowi lub RES informację o roszczeniach.
  4. Finne szanuje własność intelektualną osób trzecich. Jeśli materiał znajdujący się w Serwisie lub Platformie lub do którego prowadzi ona łącza, stanowi naruszenie praw autorskich lub prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, należy zgłosić takie naruszenie do Finne. Finne odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub stosowności, usuwając materiał naruszający prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawo.
 10. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, Klienta i RES jest Finne („Administrator”). Finne przetwarza dane osobowe Użytkowników, Klienta i RES na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Strony /privacy-policy.
  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się adresem e-mail: odo@finne.pl.
  3. Finne dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z usług Serwisu i Platformy. Finne gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 11. Wyłączenie odpowiedzialności Finne
  1. W Serwisie oraz Platformie mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Finne nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
  2. Finne nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub Usług Odpłatnych i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  3. Finne nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników, Klientów lub RES z Usług lub Usług Odpłatnych w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
   2. utratę przez Użytkownika, Klienta lub RES danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Finne (działanie osób trzecich);
   3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług lub Usług Odpłatnych;
   4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
   5. nieprzestrzegania przez Użytkownika, Klientów lub RES warunków Regulaminu.
   6. nieprzestrzeganie przez osoby korzystające z Formularza kontaktowego warunków Regulaminu.
   7. treści Ogłoszeń, ich aktualność i rzetelność.
  4. Dostęp do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami), Finne będzie realizował poprzez Serwis lub Platformę lub poprzez pocztę elektroniczną.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Finne zachowuje prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, zmiany związanej z zakresem funkcjonalności Platformy lub Serwisu, zmiany w zakresie wymagań technicznych.
  2. Finne poinformuje Użytkowników Klientów oraz RES za pośrednictwem:
   1. wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Klienta lub RES, lub
   2. Koncie Użytkownika,
    o planowanej zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w terminie wskazanym przez Finne. W przypadku zmian Regulaminu do dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, Użytkownikowi, Klientowi i RES przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub Klienta lub RES w terminie wskazanym powyżej, Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Finne.
  4. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez dowolny organ nadzorczy (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.
  5. Odrębna pisemna umowa zawarta pomiędzy Finne, a konkretnym Użytkownikiem, Klientem lub RES może modyfikować postawienia Regulaminu w relacjach pomiędzy Finne, a konkretnym Użytkownikiem, Klientem lub RES (tzw. umowa enterprise). Postanowienia odrębnej Umowy nie wpływają na warunki obowiązywania Regulaminu w stosunku do pozostałych Użytkowników, Klientów lub RES.
  6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem iż nie pozbawia to Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. Podobnie w przypadku wszelkich konfliktów lub rozbieżności w zakresie konsumpcji (zarówno dla Użytkowników, Klientów lub RES z Polski, jak i dla pozostałych konsumentów z krajów członkowskich UE), które mogą wynikać z tego stosunku umownego, Finne informuje, że zastosowanie będzie miała internetowa platforma rozstrzygania sporów, między konsumentami a sprzedawcami, na poziomie UE (platforma ODR), o której mowa w poprzednich wierszach, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich, Finne informuje również, że w przypadku sporu Użytkownicy, Klienci i RSZ mieszkający na terenie Unii Europejskiej mogą skorzystać z „Platformy rozstrzygania sporów online” opracowanej przez Komisję Europejską, aby spróbować rozwiązać pozasądowo wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług przez Finne. Dostęp do „Platformy internetowego rozstrzygania sporów”, można uzyskać za pośrednictwem następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  8. Niezależnie od Platformy internetowego rozstrzygania sporów, Finne informuje Użytkownika i Klienta i RES będącego polskim Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W odniesieniu do polskich konsumentów zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez polskiego Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
W związku z powyższym mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  9. Informacje, o których mowa powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  10. W odniesieniu do polskiego Konsumenta, posiada on w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   2. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
  11. W odniesieniu do pozostałych Konsumentów z krajów należących do Unii Europejskiej, Finne informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  12. Niezależnie od powyższego Finne i odpowiednio Użytkownik lub Klient lub RES dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory były rozwiązywane polubownie.
  13. Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Regulaminu zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, strony ustalą w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron.
  14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Please turn the device