Terms of Service

 1. Zasady ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych na platformie finne, dostępnej pod adresami: https://finne.pl/, https://finne.cz/, https://finne.sk/, https://finne.hu/, https://finne.com.ro/ [zwanej dalej Stroną].
  2. Administratorem Strony jest REDD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000985465, o kapitale zakładowym w wysokości 8 314 297,91 PLN, REGON: 38828108200000, NIP: 5272950847 [zwany dalej Administratorem].
  3. Strona przeznaczona jest do umieszczania ogłoszeń dotyczących powierzchni 
w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami komercyjnymi.
 2. Definicje
  1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:
   • Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników;
   • Usługi Odpłatne – Usługi wskazane przez Administratora w Cenniku jako Usługi Odpłatne, obejmujące przede wszystkim umieszczenie i promocje Ogłoszeń na Stronie;
   • Użytkownik — osoba, która przy pomocy Strony korzysta z Usług, w tym Klient;
   • Cennik – udostępniana przez Administratora informacja o opłatach należnych za świadczone na rzecz Użytkownika Usługi Odpłatne;
   • Formularz kontaktowy dla Leadów – formularz wypełniany przez Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem na Stronie, celem kontaktu z Klientem, umieszczającym dane Ogłoszenie;
   • Formularz kontaktowy dla Użytkowników – formularz wypełniany przez Użytkownika na Stronie celem kontaktu z Administratorem;
   • Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji na Stronie;
   • Klient – Użytkownik, który korzysta z Usług Odpłatnych;
   • Konto – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego zarejestrowanego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu Rejestracji.
   • Lead – informacja na temat podmiotu, który wykazał zainteresowanie Ogłoszeniem Klienta, uzyskiwana za pośrednictwem Formularza kontaktowego dla Leadów;
   • Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Stronie lub nadanych przez Administratora, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
   • Ogłoszenie – zbiór informacji dotyczących nieruchomości, zawierający przede wszystkim dane o nieruchomości, w tym jej dokładny opis i kontakt do właściciela lub Administratora, umieszczony przez Administratora na Stronie;
   • Panel – panel administracyjny, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu Konta.
 3. Zasady Korzystania z Usług
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, na którym znajduje się Strona są następujące:
   • połączenie z siecią Internet;
   • dostęp do przeglądarki internetowej;
   • posiadanie i podanie adresu e-mail (w celu założenia Konta i wysłania Formularza kontaktowego).
  2. Ogłoszenia na Stronie umieszczane są przez Administratora.
  3. Treść Ogłoszenia, w tym dołączone zdjęcia, powinny w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją nieruchomości.
  4. Ogłoszenie może zostać opublikowane w następujących kategoriach:
   • Biura,
   • Magazyny,
   • Coworking.
  5. Administrator publikuje Ogłoszenia korzystając z danych udostępnionych przez Użytkowników, bądź publicznie dostępnych źródeł. Na zlecenie Klienta Administrator aktualizuje Ogłoszenia, a w przypadku wykupienia odpowiedniej Usługi Odpłatnej rozpoczyna promocję Ogłoszenia.
  6. Klient po opublikowaniu Ogłoszenia otrzymuje na bieżąco informację o Leadach z nim związanych, w tym odpowiednią notyfikację na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  7. Ogłoszenia mogą podlegać w każdym czasie modyfikacjom, odzwierciedlając m.in. aktualny stan dostępnej powierzchni przeznaczonej na wynajem lub sprzedaż, status budynku i dane kontaktowe.
  8. Treść zamieszczanych na Stronie i przekazywanych przy jej pomocy informacji, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych informacji i Ogłoszeń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń.
  10. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w opisach nieruchomości nieprawdziwych danych – zaniżonych cen, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora powodują pogorszenie jakości Strony i jego opinii wśród Użytkowników, są zakazane.
  11. Korzystanie z dostępnych na Stronie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z umieszczeniem Ogłoszenia, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
  12. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Strony spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
  13. Klient publikując Ogłoszenie przekazuje Administratorowi materiały, elementy grafiki lub inne informacje będące jego własnością, w tym znaki towarowe, oznaczenia lub logotypy Klientów (dalej: Materiały Klientów).
  14. Klienci upoważniają Administratora do korzystania z Materiałów Klientów przez okres, w jakim Ogłoszenie znajduje się na Stronie oraz przez okres 3 lat od momentu usunięcia Ogłoszenia ze Strony.
  15. Klient udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej 
w miejscu, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów Klientów w tym znaków towarowych, logo, materiałów graficznych Klienta w materiałach informacyjno – promocyjnych Usług Administratora, na następujących polach eksploatacji: i) utrwalanie, zwielokrotnianie obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na każdym nośniku; ii) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; iii) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; iv) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
  16. Licencja jest udzielona na okres 5 lat od dnia przekazania Materiałów Klienta Administratorowi.
  17. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, w tym bazy danych dostępne na Stronie, z wyłączeniem Materiałów Klienta, stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Autorskie prawa majątkowe do baz danych zawartych na Stronie stanowią przedmiot ochrony na podstawie art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
  18. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Strony materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie 
i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych platform internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Strony, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych platform internetowych.
  19. Administrator oraz Użytkownicy zachowają rozsądne zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wewnętrznych sieci przed złośliwą działalnością oraz zapewnienie prywatności, poufności i integralności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa spowodowane niepowodzeniem zabezpieczenia przez Użytkownika sieci lub jakichkolwiek informacji dostępowych, w tym danych logowania i haseł.
  20. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Strony skutkujących okresowymi przerwami w dostępie do Strony lub do wybranych jej funkcjonalności.
 4. Formularz kontaktowy dla Użytkowników
  1. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego dla Użytkowników Użytkownik może wysłać Administratorowi zapytanie w związku z Usługami świadczonymi przez Administratora oraz planowanym umieszczeniem Ogłoszenia.
  2. Wysłanie Formularza kontaktowego dla Użytkowników jest równoznaczne 
z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Strony przez Użytkownika.
  3. Użytkownik podając dane kontaktowe i inne informacje w Formularzu kontaktowym dla Użytkowników oświadcza, że są one prawdziwe i nie naruszają one praw osób trzecich.
  4. Wysłanie Formularza kontaktowego przez Użytkownika jest bezpłatne.
 5. Rejestracja
  1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie i założenia Konta lub wypełnienia Formularza dla Leadów. Powyższe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
  2. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
  3. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   • zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Administrator utworzy dla Użytkownika w ramach Strony unikalne Konto dla wybranego przez niego adresu email. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Strony może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  5. Użytkownik podając adres email w Formularzu rejestracyjnym oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Administratora.
  6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
  7. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników.
  8. Dla jednego użytkownika tworzone jest jedno Konto. Po utworzeniu Konta Użytkownik może korzystać z Panelu i jego aktualnych funkcjonalności.
  9. Po wykupieniu Usług Odpłatnych Klient może korzystać z dodatkowych funkcjonalności Panelu w zależności od wybranego wariantu w tym m.in. publikować Ogłoszenia, mieć wgląd w ich statystki oraz otrzymywać informacje o Leadach.
 6. Płatności
  1. Informacja o aktualnej cenie Usług Odpłatnych jest każdorazowo udostępniana przez Administratora na prośbę Użytkownika.
  2. Ceny Usług Odpłatnych podawane w Cenniku są podane w walucie PLN (polskich złotych), chyba że w Cenniku wyraźnie wskazano inną walutę i są kwotami netto. Płatności za Usługi Odpłatne realizowane są z góry. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Odpłatnej jest uiszczenie płatności przez Użytkownika.
  3. Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podane przez nich na Koncie.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługi Odpłatne w wysokości i w terminie wskazanym na fakturze VAT.
  5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług Odpłatnych, w tym usunięcia Ogłoszenia ze Strony.
  6. Płatności realizowane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem w formie wskazanej przez Administratora.
  7. Jeżeli Administrator umożliwia płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców, wówczas Użytkownik wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Panelu administracyjnym metod płatności.
  8. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności udostępnianych, wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu.
  9. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji.
 7. Formularze kontaktowe
  1. Osoby zainteresowane Ogłoszeniem umieszczonym na Stronie mają możliwość skierowania zapytania lub wiadomości do Administratora lub Klienta, który umieścił dane Ogłoszenie, za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
  2. Korzystanie z Formularzy kontaktowych jest bezpłatne.
  3. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego nie mogą być przekazywane treści niezgodne z prawem, obraźliwe, niezwiązane z przedmiotem Ogłoszeń umieszczonych na Stronie.
  4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Formularzy kontaktowych uregulowane są w Polityce Prywatności.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Stronę powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: REDD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 18 lub mailem na adres: [odo@finne.pl]. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia lub w innym, wskazanym przez Administratora. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
  2. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji.
 9. Licencja
  1. Administrator zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w:
   • Usługach świadczonych za pośrednictwem Strony (i wszelkich zmianach, modyfikacjach i dziełach pochodnych);
   • Wszelkich materiałach dostarczonych przez Administratora Użytkownikowi 
w odniesieniu do Strony, zastrzeżonych danych lub innych zastrzeżonych informacjach opracowanych lub dostarczonych przez Administrator lub jego dostawców, takich jak tekst, grafika;
   • wszelkich patentach, prawach autorskich, znakach towarowych, tajemnicach handlowych i wszelkich innych formach praw własności intelektualnej uznanych w dowolnej jurysdykcji, w tym we wnioskach i rejestracjach wszelkich wyżej wymienionych, (łącznie zwanych „Własnością Administratora”).
  2. Regulamin ten nie stanowi umowy sprzedaży, a tytuł, patent, prawo autorskie, znak handlowy, tajemnica handlowa, własność intelektualna lub inne prawa własności do dowolnej własności Administratora nie są przekazywane Użytkownikowi.
  3. Administrator niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Własności Administratora opracowanej w ramach Strony w celu korzystania przez niego z Usług i wyłącznie do celów korzystania z Usług. Wszelka Własność Administratora związana z Usługami będzie uważana za stanowiącą część Usług i będzie podlegać wszystkim warunkom i postanowieniom określonym w niniejszej Umowie lub w inny sposób odnoszącym się do Usług, w tym warunkom i postanowieniom związanym z prawami użytkowania i ograniczeniami, własnością i dystrybucją Usług.
  4. Strona stanowi materiał chroniony prawem autorskim i cenne tajemnice handlowe Administratora. W związku z tym Użytkownik nie będzie:
   • autoryzować lub zezwalać na korzystanie z usług na Stronie przez osoby inne niż Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Usług;
   • udzielać podlicencji, dzierżawić, wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać osobom trzecim prawa dostępu do Usług dostępnych na Stronie;
   • korzystać ze Strony ani uzyskiwać do niej dostępu w celu budowania konkurencyjnego produktu;
   • kopiować, tworzyć ani modyfikować jakichkolwiek dzieł pochodnych Strony (lub jakiegokolwiek komponentu, części, cechy, funkcji, interfejsu użytkownika lub ich grafiki), za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest zabronione obowiązującym prawem;
   • dekompilować, demontować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować uzyskać lub poznać kod źródłowy, z którego komponent Strony jest kompilowany lub interpretowany;
   • przeprowadzać lub ujawniać jakichkolwiek testów porównawczych lub testów wydajności Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
   • wykonywać ani ujawniać jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Strony lub związanej z nimi infrastruktury bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, w tym między innymi wykrywania sieci, identyfikacji portu i usługi, skanowania podatności na zagrożenia, łamania haseł, zdalnego dostępu lub testowania penetracyjnego;
   • usuwać ani modyfikować jakichkolwiek oznaczeń programów lub jakichkolwiek informacji o prawach własności Administratora lub jej licencjodawców;
   • korzystać ze Strony z naruszeniem obowiązujących przepisów;
   • wysyłać ani przechowywać materiałów niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, zawierających groźby lub w inny sposób niezgodnych 
z prawem lub zawierających treści obraźliwe, w tym materiałów naruszających prawa do prywatności;
   • wysyłać ani przechowywać złośliwego kodu w związku z Usługami;
   • zakłócać działania Strony lub zawartych w niej danych.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
  1. Na Stronie internetowej Administratora mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
  2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
   • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
   • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
   • nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.
   • nieprzestrzeganie przez osoby korzystające z Formularza kontaktowego warunków Regulaminu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli aktualna oferta Administratora przewiduje możliwość otworzenia Konta, Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Panelu „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzenie umowy o świadczenie usług 
z Administratorem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jeżeli aktualna oferta Administratora przewiduje możliwość utworzenia Konta, za pośrednictwem Konta.
  3. Odrębna pisemna Umowa zawarta pomiędzy Administratorem, a konkretnym Użytkownikiem może modyfikować postawienia Regulaminu w relacjach pomiędzy Administratorem, a konkretnym Użytkownikiem (tzw. umowa enterprise). Postanowienia odrębnej Umowy nie wpływają na warunki obowiązywania Regulaminu w stosunku do pozostałych użytkowników.

 

 

Please turn the device